دوره جامع آموزش آواز وصداسازی

آموزشهای فصل اول جهت آشنایی هنرجویان از شیوه تدریس کاملا رایگان می باشد

فصل یک

درس یکم

آواز و صداسازی

درس دوم

آواز و صداسازی

درس سوم

آواز و صداسازی

درس چهارم

آواز و صداسازی

      شناخت اندام ها وسیستم آوازی

رایگان
 •  
تخفیف ویژه

تمرین گام خوانی وگرم کردن صداقبل از آوازخواندن

رایگان
 •  
تخفیف ویژه

روش افزایش گستره صوتی تمرین اول

رایگان
 •  
تخفیف ویژه

روش افزایش حجم صدا تمرین اول

رایگان
 •  
تخفیف ویژه
فصل دو

درس پنجم

آواز و صداسازی

درس ششم

آواز و صداسازی

درس هفتم

آواز و صداسازی

درس هشتم

آواز و صداسازی

             تمرینی جهت یکدست کردن خط آوازی

تمرینی جهت راحت ترخواندن نتهای زیر

تمریناتی جهت قوی کردن عضلات گلو وشکم

آموزش کاربردی  تکنیک گلیساندو

49900
 •  
10%تخفیف
49900
 •  
10%تخفیف

49900

 •  
10%تخفیف
49900
 •  
10%تخفیف
فصل سه

درس نهم

آواز و صداسازی

درس دهم

آواز و صداسازی

درس یازدهم

آواز و صداسازی

درس دوازدهم

آواز و صداسازی

                   تمرینی برای اجرای داینامیک ها

تمرینی برای افزایش گستره صوتی2

تمرینی برای تقویت بیان 

آموزش تکنیک ویبراسیون

49900
 •  
10%تخفیف
49900
 •  
10%تخفیف
49900
 •  
10%تخفیف
49900
 •  
10%تخفیف
فصل چهار

درس سیزدهم

آواز و صداسازی

درس چهاردهم

آواز و صداسازی

درس پانزدهم

آواز و صداسازی

درس شانزدهم

آواز و صداسازی

                      آموزش تکنیک وکال فرای 

آموزش تکنیک های لگاتو-استاکاتو

تمرینی برای ازبین بردن صدای تودماغی

اموز تحریرهای موسیقی پاپ

49900
 •  
10%تخفیف
49900
 •  
10%تخفیف
49900
 •  
10%تخفیف
49900
 •  
10%تخفیف