کلاس آموزش آوازوصداسازی حضوری

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

دراین دوره مباحثی چون:  • صداسازی
  • تربیت شنوایی
  • آموزش تکنیک های مختلف آوازی
  • گسترش محدوده ورجیستر صوتی
  • آشنایی با مکانیزم دستگاه وسیستم آوازی
  • تمرینات بیان
  • افزایش حجم صدا

به هنرجویان آموزش داده می شود

0
350,000 تومان